Aanvraag keuring Contact Sitemap
de Huizenkeurder | Laat ons uw huis keuren tegen de voordeligdste tarieven! keuren keuring bouwtechnische garantie hypotheek huizenkeurder
onderzijde header
homepage
aankoop keuring
waarom een aankoopkeuring
aankoopkeuring
keuringsmogelijkheden
aanvraagformulier aankoopkeuring
opleveringskeuring
waarom een opleveringskeuring
opleveringskeuring
controle tijdens de bouw
aanvraagformulier opleveringskeuring
algemene info
de rapportage
tarieven
algemene voorwaarden
gastenboek

Algemene voorwaarden | 2

Artikel 2 | Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever betreffende door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten bouwtechnische keuringen.

2.2 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3 | Uitvoering van de opdracht
Opdrachtnemer zal de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden met de zorg van een goed opdrachtnemer, zo mogelijk in bijzijn van de opdrachtgever, uitvoeren. Van de Bouwtechnische Keuring maakt de Opdrachtnemer een rapport, dat hij ter beschikking stelt aan de Opdrachtgever, waarmee de opdracht is voltooid.

Artikel 4 | Vergoeding en betaling
4.1 De verschuldigdheid van de vergoeding is niet afhankelijk van het resultaat van de keuring.

4.2 Opdrachten die niet 24 uur vóór het tijdstip van aanvang van de keuring (weekeinde en algemeen erkende feestdagen niet meegerekend) zijn afgezegd, worden tegen het overeen-gekomen tarief in rekening gebracht.

4.3 Betaling door Opdrachtgever dient overeenkomstig de op de in de overeenkomst (offerte) vermelde betalingscondities zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden.
Alle in redelijkheid door Opdracht­nemer in verband met de niet- of niet tijdige nakoming
door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buiten-gerechtelijke (incasso) kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Indien de opdracht door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is ge­geven, zijn zij, indien en voor zover de werk-zaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.

« vorige | volgende »

Laat nu uw woning keuren vanaf € 285,00
© Copyright de Huizenkeurder 2011 - Zwolle | Telefoon 038 452 90 44 | Mobiel 06 555 225 37 | info@huizenkeurder.nl