Aanvraag keuring Contact Sitemap
de Huizenkeurder | Laat ons uw huis keuren tegen de voordeligste tarieven! keuren nationale hypotheek garantie huizenkeurder verrot raam
onderzijde header
homepage
aankoop keuring
waarom een aankoopkeuring
aankoopkeuring
keuringsmogelijkheden
aanvraagformulier aankoopkeuring
opleveringskeuring
waarom een opleveringskeuring
opleveringskeuring
controle tijdens de bouw
aanvraagformulier opleveringskeuring
algemene info
de rapportage
tarieven
algemene voorwaarden
gastenboek

Algemene voorwaarden | 3

Artikel 5 | Klachten
Opdrachtgever is gehouden eventuele klachten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of factuurbedrag schriftelijk kenbaar te maken binnen dertig dagen na dagtekening van het bouwtechnisch keuringsrapport of na verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan hij overigens wenst te klagen, dan wel onverwijld, nadat hij hetgeen waarover hij wenst te klagen, heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen, dat hij hetgeen waarover hij wenst te klagen, redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken , met een maximering van 6 maand na keuringsdatum.

Artikel 6 | Aansprakelijkheid
6.1 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van Opdrachtgever, welke is veroorzaakt door, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is beperkt tot een bedrag gelijk aan 3 maal de advieskosten, met een maximum per gebeurtenis van € 500.000.

6.2 Opdrachtnemer is overigens steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen. De opdracht­nemer moet ten allen tijde voor er herstel of sloopwerkzaamheden verricht worden in de gelegenheid gesteld worden de situatie te beoordelen. Zo niet dan is de opdrachtnemer vrij gewaard van enige aansprakelijkheid.

6.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdracht­nemer voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door opdrachtnemer uitgevoerde opdracht, indien en voor zover Opdrachtnemer daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is.

6.4 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade waaronder bedrijfsschaden, gevolgschade gederfde winst gemiste besparingen.

« vorige | volgende »

Laat nu uw woning keuren vanaf € 285,00