Aanvraag keuring Contact Sitemap
de Huizenkeurder achterzijde achterzijde dakpannen voorzijde huis voorzijde huis verrot raam
onderzijde header
homepage
aankoop keuring
waarom een aankoopkeuring
aankoopkeuring
keuringsmogelijkheden
aanvraagformulier aankoopkeuring
opleveringskeuring
waarom een opleveringskeuring
opleveringskeuring
controle tijdens de bouw
aanvraagformulier opleveringskeuring
algemene info
de rapportage
tarieven
algemene voorwaarden
gastenboek

Algemene voorwaarden | 4

Artikel 7 | Vervaltermijn
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 is Opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Opdrachtnemer de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks — tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 5 is gebeurd — onverwijld schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen dertig dagen na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen dertig dagen, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 8 | Tussentijdse beëindiging overeenkomst
De overeenkomst eindigt automatisch, met wederzijds goedvinden of door faillietverklaring dan wel surseance van betaling van een van de partijen.

Artikel 9 | Overmacht
9.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

9.2 In geval van overmacht zal Opdrachtnemer onverwijld Opdrachtgever informeren.

9.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de Opdrachtnemer opgeschort.

9.4 Tijdens het bestaan van de overmacht hebben partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen.

9.5 De Opdrachtgever heeft in een situatie van overmacht van de zijde van Opdrachtnemer vanwege de overmacht geen recht op enige vergoeding van kosten of schade.

Artikel 10 | Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.

10.2 Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank in Zwolle, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Artikel 11 | Slotbepaling
11.1 De Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 juli 2017.

11.2 De Voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel regio Zwolle gedeponeerd onder
nr.: 05075256

Download hier onze algemene voorwaarden (PDF, 207Kb)

« vorige |


Laat nu uw woning keuren vanaf € 285,00